TERMES I CONDICIONS

Termes i condicions

AVÍS LEGAL

 • TITULARITAT:

El lloc web www.cavallsdelvent.com és propietat de PEDRATOUR, S.L. (d'aquí en endavant PEDRATOUR®), empresa gestora de la marca registrada CAVALLS DEL VENT®. Pedratour, S.L. és una empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al full B-467307, tom 44780, foli 190, amb CIF B66498791 i domicili social a Berga, C/ Ciutat, 16. CP 08600 – BARCELONA.

 • USUARIS:

L'accés i ús del lloc web www.cavallsdelvent.com implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions generals d'ús, quedant expressament prohibida la utilització del lloc web amb fins il·legals o diferents dels autoritzats en les condicions d'ús.

PEDRATOUR® es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els enllaços o la informació obtinguda a través d'aquest lloc web sense previ avís.

 • RÈGIM JURÍDIC:

Les condicions generals oferides en aquest lloc web s'aplicaran en tot cas als contractes celebrats i que tinguin per objecte els serveis oferts en el mateix, i es troben en tot cas sotmeses al que disposa la legislació nacional i de la Comunitat Autònoma de Catalunya que reguli les condicions generals de contractació, la publicitat i l'ordenació de l'activitat comercial, el règim de les agències de viatges, els drets dels consumidors i usuaris i la societat de la informació i comerç electrònic, tot això sense perjudici de l'aplicació preferent de les condicions particulars que puguin regir l'oferta i la prestació de determinats serveis i activitats.

 • CONTINGUT:

L'usuari queda expressament advertit de que la informació continguda en el lloc web pot contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds, per les quals en cap cas PEDRATOUR® serà responsable dels perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de la informació a la que s'accedeixi per o a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions del servei o transmissió o fallades en línia.

 • PROTECCIÓ DE DADES:

Totes les dades personals facilitades per l'usuari queden subjectes al règim general de protecció de dades personals previst per l'ordenament jurídic espanyol i, en particular, per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre o per quantes disposicions es desenvolupin o substitueixin.

Indicar que he llegit i accepto la política de privacitat suposa l'expressió inequívoca del consentiment del titular de les dades per al tractament o cessió de les dades personals en les condicions previstes a la clàusula legal corresponent de la política de privacitat a la qual l'usuari pot tenir accés en aquest mateix lloc web.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els signes, marques, logotips, dibuixos, aparença i disseny de les pantalles i, en general, elements que figuren en aquest lloc web estan protegits per drets de marca de CAVALLS DEL VENT® i de la propietat intel·lectual propis de PEDRATOUR® o, en qualsevol cas, dels diferents subjectes als que correspongui la seva titularitat o autoria.

Les imatges i vídeos que apareixen en aquest lloc web són pròpies o cedides. Aquests continguts estan subjectes a drets d'autor i protegits per drets de propietat intel·lectual amb el corresponent Copyright. No està permesa la seva difusió, comercialització, tractament o transmissió per qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit dels titulars del Copyright.

Queda per tant prohibida la seva reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà sense el consentiment previ per i escrit de PEDRATOUR® o del seu legítim titular o autor, essent perseguida la violació d'aquests drets amb tots els mitjans que per a aquest fi estableixi l'ordenament jurídic.

 • ENLLAÇOS A ALTRES CONTINGUTS O DIRECTORIS:

PEDRATOUR® no serà responsable de la informació adreçada als destinataris dels seus serveis a través dels enllaços a altres continguts, o als enllaços que incloguin directoris o eines per buscar continguts aliens a la finalitat i al contingut propi del lloc web www.cavallsdelvent.com de PEDRATOUR® i que es refereixin a activitats i informacions il·lícites o perjudicials per als béns o drets de tercers, susceptibles de ser indemnitzats, i que no fos coneguda per PEDRATOUR® de forma efectiva, tot això en les condicions legalment establertes.

CANCEL·LACIONS

Per cancel·lar les reserves, els usuaris han de posar-se en contacte amb la Central de Reservas de Cavalls del Vent, telefònicament, per correu electrònic o personant-s'hi, per comunicar la cancel·lació de la seva plaça o de la reserva.

PEDRATOUR® retindrà l'import íntegre del Welcome Pack seleccionat, de l’enviament i de les assegurances contractades.

Els refugis retindran el següent percentatge de l'import pagat per la mitja pensió o la pensió completa:
El 25 % si s'anul·la abans de 15 dies de la data d'inici de la ruta.
El 50 % si s'anul·la entre 15 i 7 dies abans de la data d'inici de la ruta.
El 100 % si s'anul·la l'última setmana.

PRIVACITAT

 • PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

PEDRATOUR® l'informa que en determinades àrees del lloc web es demanen a l'Usuari una sèrie de dades de caràcter personal. L'Usuari té el dret d'acceptar o rebutjar les condicions legals en les que s'aporten aquestes dades. L'acceptació es considera com a consentiment informat i autorització per al tractament automatitzat de les dades per part de PEDRATOUR®. Els fitxers de dades sota la nostra responsabilitat es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. L'Usuari té en tot moment el dret a accedir a aquesta informació, essent possible rectificar-la, cancel·lar-la o oposar-s'hi adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document d'identitat a l'adreça Ciutat, 16 08600 Berga, Barcelona, Espanya o per correu electrònic a info@pedratour.com.

PEDRATOUR® considera que totes les dades de l'Usuari registrades són de la màxima importància i, per tant, es compromet al compliment de la seva obligació de secret en el tractament de les dades de caràcter personal facilitades i del deure de tractar-les amb confidencialitat.

PEDRATOUR® com a responsable del fitxer de dades, així com els implicats en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals s'hagin comunicat les dades de caràcter personal en virtut de l'autorització atorgada prèviament per l'Usuari, estan obligats a preservar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció, les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat en les dades de caràcter personal, evitant accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions o pèrdua de dades. S'informa a l'Usuari que les mesures tècniques no són infalibles, i, per tant, el responsable del Fitxer no podrà tenir-se com a responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències.

L'Usuari, enviant les seves dades de caràcter personal i de correu electrònic a PEDRATOUR® autoritza expressament l'ús d'aquestes dades als efectes de comunicacions periòdiques, incloent expressament les realitzades per correu electrònic per a PEDRATOUR® o entitats / empreses col·laboradores, per informar de les seves activitats, notícies, promocions, així com d'ofertes de serveis i productes relacionats amb l'activitat que es desenvolupa. En qualsevol cas, sempre hi ha la possibilitat que l'Usuari manifesti a PEDRATOUR® la seva decisió de no voler que les seves dades siguin utilitzades per proporcionar-li informació sobre les seves ofertes, productes i serveis dirigint-se a: Ciutat, 16 08600 Berga, Barcelona, Espanya o per correu electrònic a info@pedratour.com.

Les dades de caràcter personal de l'Usuari, així com les que s'originin com a conseqüència de l'accés i ús de la contractació de serveis, únicament seran objecte de tractament automatitzat i seran cedides en la forma i amb la finalitat establerta i expressament autoritzada per l'Usuari.

 • CONSENTIMENT I AUTORITZACIÓ AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:

PEDRATOUR® com a responsable del Fitxer, li informa que en el moment en què l'Usuari ens facilita les seves dades de caràcter personal, a través dels diferents formularis continguts en aquest lloc web o correus electrònics està donant la seva autorització expressa i consentiment per a la incorporació i tractament de les seves dades en els nostres Fitxers, encara que amb el caràcter revocable i sense efectes retroactius, acceptant la present política de privacitat respecte a les dades facilitades, que en tot moment seran tractades confidencialment, observant tots els requeriments legals recollits en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altra legislació aplicable dins del territori Espanyol, quedant sotmès qualsevol Usuari que utilitzi aquest lloc web tant en territoris nacionals com estrangers.

 • DADES SOL·LICITADES I FINALITAT:

PEDRATOUR® l'informa que en cap cas l'Usuari està obligat a facilitar les seves dades de caràcter personal i que en cas que decideixi facilitar-les, aquestes seran apropiades, convenients i estrictament necessàries, en correspondència amb la consulta o sol·licitud del producte o servei d'interès per a l'Usuari i que siguin imprescindibles per prestar els serveis oferts o sol·licitats. Tots els camps requerits són de resposta obligatòria. Mitjançant els formularis de recollida de dades s'informa a l'Usuari del caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que li són plantejades, essent declarades com a obligatòries les que siguin apropiades, rellevants i no excessives per a la presentació dels productes i / o serveis sol·licitats i / o contractats, així com les conseqüències de la obtenció de les dades o de la negativa a proporcionar-les. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta impliqui una afectació en la qualitat o en la quantitat dels serveis sol·licitats.

La recollida i tractament automatitzat de les dades per part de PEDRATOUR® a través d'aquest lloc web té per objecte la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis oferts per PEDRATOUR®, garantint una atenció integral a l'Usuari i, en particular, oferir-li un tractament correcte de les seves dades, facilitant a l'Usuari totes les dades personals necessàries per a la seva correcta i completa identificació, així com oferir-li informació sobre els serveis prestats i per a la recollida i tractament d'informació sobre les dades de l'Usuari en el transcurs de l'activitat i en l'enviament d'ofertes comercials en el futur, sobre productes i serveis que poden ser del seu interès, en l'enviament d'actualitzacions de serveis, l'enviament d'informació tècnica per mitjans tradicionals o electrònics, operativa o comercial, sobre productes o serveis oferts per PEDRATOUR® i / o terceres empreses col·laboradores, enviament periòdic de notificacions o enviament d'informació sol·licitada expressament per l'Usuari, aplicant als Fitxers totes les mesures de seguretat previstes en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i altres normatives en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, com a garantia de la confidencialitat del tractament.

L'Usuari podrà accedir a les seves dades personals en qualsevol moment i exercitar el dret establert per la llei en quant a obtenir de manera gratuïta i veraç informació sobre les seves dades personals, l'origen de les mateixes i les comunicacions que se n'hagin fet o que es prevegi fer-ne, els propòsits i modalitats del tractament, la identitat i adreça del titular, dels responsables i del representant designat, la identitat des subjectes als que poden ser comunicades les seves dades personals o que puguin tenir coneixement d'elles a causa del seu treball. PEDRATOUR® es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades ce caràcter personal de l'Usuari als seus Fitxers.

 • CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:

Facilitant les dades personals, l'Usuari accepta voluntàriament i expressament la cessió i transmissió de les mateixes a altres entitats col·laboradores de PEDRATOUR®, ubicades a Espanya. PEDRATOUR® enviarà a tercers informació relacionada amb l'Usuari quan hagi obtingut l'autorització prèvia del mateix per compartir aquesta informació, o calgui compartir-la per facilitar-li el producte o servei sol·licitat, o calgui enviar aquesta informació a les entitats col·laboradores per facilitar-li el producte o servei del seu interès, o en resposta a citacions o requeriments legals o a ordres judicials.

PEDRATOUR® l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i utilitzades exclusivament per a les finalitats indicades.

 • AUTORITZACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE DADES:

Per mantenir actualitzades les vostres dades personals, és necessari que informi sobre alguna modificació en les mateixes, en cas contrari no respondrem de la seva veracitat. Així mateix, l'Usuari manifesta que totes les dades que ens proporciona són certes i vigents per a la finalitat per a la qual li són sol·licitades i que són facilitades per ell mateix. Entendrem que si no cancel·la expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos, essent sempre tractades de forma adequada i per a la finalitat per a la qual es van obtenir.

 • DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES:

En tot moment l'Usuari té dret a accedir gratuïtament als nostres Fitxers per consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o han variat i cancel·lar-les si no desitja continuar-hi incorporat. Podeu comunicar el dret que voleu exercir, dirigint-se per escrit, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o altre document d'identitat a l'adreça: Ciutat, 16 08600 Berga, Barcelona, Espanya o per correu electrònic a: info@pedratour.com.

 • GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DELS ARXIUS:

PEDRATOUR® es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat i assumeix a aquests efectes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació aplicable.

PEDRATOUR® es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la seva Política de Protecció de Dades per tal d'adaptar-la a novetats o canvis legislatius, de la jurisprudència o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment, la qual cosa anunciarà de manera oportuna a través del lloc web.

 • COOKIES:

L'informem que utilitzem "cookies" per personalitzar la publicitat i contingut que veu en navegar, satisfer les seves demandes sobre productes i serveis i informar-lo de promocions i nous productes per perfilar i millorar la nostra relació amb els Usuaris, fidelitzar-los i per a un seguiment amb finalitats estadístiques. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè se li notifiqui la recepció o, si escau, rebutjar rebre "cookies" en el seu disc dur, havent de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per obtenir informació al respecte.

El lloc web de Cavalls del Vent utilitza Google Analytics per quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això, analitzem la seva navegació per la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

L'ús de "cookies" en el nostre lloc web té com a única finalitat interrelacionar les dades a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades.

 • RESPONSABILITATS:

Posant a disposició de l'Usuari el nostre lloc web intentem oferir-li continguts i serveis de qualitat, usant la màxima diligència no només en la seva prestació, sinó també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no ens fem responsables de la presència de virus o de qualsevol altre element que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'Usuari.

PEDRATOUR® no garanteix el correcte funcionament en relació amb la disponibilitat i continuïtat del seu lloc web. En la mesura que sigui possible intentarem portar al coneixement de l'Usuari qualsevol interrupció en el servei, posant-hi remei tan aviat com sigui possible. No obstant això, estem exempts de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament o interrupcions del lloc web.

Tot el referent a aquest lloc web es regeix exclusivament per les Lleis Espanyoles i / o de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 • POLÍTICA ANTISPAM:

Els Usuaris que reben comunicacions, informacions, publicitat electrònica de PEDRATOUR® les reben perquè s'han registrat en línia a www.cavallsdelvent.com o per sol·licitud d'informació, per qualsevol mitjà (tradicional o electrònic) sobre productes i serveis. En cas de no voler que PEDRATOUR® utilitzi les seves dades per oferir-li informació sobre les seves ofertes, dirigeixi's a l'adreça: Ciutat, 16 08600 Berga, Barcelona, Espanya o per correu electrònic a: info@pedratour.com

 • ATENCIÓ:

Les presents condicions generals d'ús s'han establert amb la data 23 de gener de 2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, comprovi la data d'emissió en cada ocasió que es connecti al nostre lloc web i així tindrà la certesa que no hi ha hagut cap modificació que l'afecti. Per a qualsevol aclariment sobre les condicions d'ús del nostre lloc web pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el número de telèfon 93 821 51 11 o l'adreça de correu electrònic info@pedratour.com.

 

+34 669 58 07 70

En continuar utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de cookies. Veure termes i condicions

La configuració de cookies d'aquest lloc web està configurada per "permetre cookies" i oferir-li la millor experiència de navegació possible. Si continua utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de cookies o premi "Acceptar", vostè estarà consentint a aquest.

Tancar